EkaM - vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika, finančné poradenstvo - Žilina

Kategórie:

Financie, účtovníctvo

Zaoberáme sa nasledovnými činnosťami:


* vedenie jednoduchého účtovníctva
* vedenie podvojného účtovníctva
* spracovanie mzdovej agendy
* daňové a účtovné poradenstvo
* vyhotovenie daňových priznaní
* evidencia majetku
* ročné zúčtovanie voči zdravotným poisťovniam
* evidencia DPH

Zámerom našej firmy je odbremeniť našich klientov od sledovania zložitých a často sa meniacich zákonov súvisiacich s účtovníctvom, daňami, mzdami, DPH, odvodmi do fondov a podobnými zákonmi pri podnikání fyzických a právnických osôb.

Jednoduché účtovníctvo


Vykonávame spracovanie jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby. Spolu s účtovníctvom vykonávame u plátcov DPH aj spracovanie podkladov pre DPH, kde pri mesačnom, resp. kvartálnom plátcovi vyhotovíme tlačivo o DPH, ktoré sa zasiela na daňový úrad.
Po ukončení každého mesiaca vyhotovíme priebežný účtovný stav firmy, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, knihu pohľadávok a záväzkov, grafické zobrazenie príjmov a výdavkov, členenie odberateľov podľa súm, alebo abecedne a pod.
V cene za služby je zahrnuté priebežné daňové a účtovné poradenstvo pre klienta.
Po skončení účtovného roka vypracujeme účtovnú uzávierku, pripravíme daňové priznanie pre fyzické osoby spolu s výkazom o príjmoch a výdavkoch a výkazom o majetku a záväzkoch firmy.

Podvojné účtovníctvo


Vykonávame spracovanie podvojného účtovníctva pre právnické osoby. Spolu s účtovníctvom vykonávame u plátcov DPH aj spracovanie podkladov pre DPH, kde pri mesačnom, resp. kvartálnom plátcovi vyhotovíme tlačivo o DPH, ktoré sa zasiela na daňový úrad.
Po ukončení každého mesiaca vyhotovíme priebežný účtovný stav firmy, výsledovku, súvahu, saldokonto pohľadávok a záväzkov, resp.obratovú predvahu všetkých účtov klienta.
V cene za služby je zahrnuté priebežné daňové a účtovné poradenstvo pre klienta.
Po skončení účtovného roka vypracujeme účtovnú závierku, pripravíme daňové priznanie pre pránické osoby spolu s výsledovkou a súvahou, ako aj poznámkami potrebnými k ročnému uzavretiu firmy.

Mzdy


Spracúvame mzdovú agendu v celku.
Vykonávame prihlášky, resp.odhlášky zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
Spracujeme mzdy zamestnancov po dodaní podkladov o dochádzke, PN, dovoleniek.
Vyhotovíme výplatné pásky a tlačivá - mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne.
Vyhotovujeme prevodný príkaz z banky na úhradu odvodov z miezd pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu.
Podľa potreby vyhotovíme kvartálne tlačívá o odvedených daniach z miezd potrebných pre daňový úrad.
Sledujeme tvorbu socialneho fondu z hrubých miezd zamestnancov.
Po ukončení kalendárneho roka vykonávame ročné zúčtovanie dane z miezd zamestnancov a aj ročné vyúčtovanie odvodov zdravotného poistenia.

Cenník


Ceny za služby, ktoré vykonávame pre našich klientov sú veľmi rôzne, vždy sa snažíme zladiť požiadavky našich klientov a nás.
Máme vyhotovený základný cenník našich služieb, ktorý vám na požiadanie pri osobnom kontakte predložíme, no tento vieme korigovať a ušiť vám cenu na mieru.
Vieme sa s klientom vždy dohodnúť ku vzájomnej spokojnosti. Je možné si dohodnúť cenu podľa množstva účtovných položiek - počet zápisov v peňažnom denníku, resp. v hlavnej knihe, počet zápisov v knihe pohľadávok a záväzkov, alebo je možné zvoliť si druhú alternatívu a to je mesačný paušál.
Každému klientovi vyhovuje niečo iné, preto nieje možné mať univerzálny cenník.


Telefón:

0908918967


E-mail:

ekam@centrum.sk